Δημοτικό

Κέντρο μελέτης Δημοτικού

 Ολιγομελή τμήματα καθημερινής μελέτης διάρκειας τριών ωρών

  • Προετοιμασία στα μαθήματα της επόμενης ημέρας
  • Έμφαση στα βασικά μαθήματα
  • Εμπέδωση της σχολικής ύλης, κάλυψη κενών και επίλυση αποριών
  • Σωστή οργάνωση διαβάσματος, ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης